به منظور واریز وجه به حساب دانشگاه یزد خواهشمند است فرم زیر را به دقت تکمیل نمایید.
به منظور پیگیری مشکلات به صفحه ی پیگیری رجوع نمایید.
نوع کاربری* :

کد ملی* :

نام و نام خانوادگی* :

تلفن همراه* :

پست الکترونیک:

واحد دریافت کننده وجه* :

موضوع واریز وجه* :

مبلغ (ریال)* :
اينجانب ضمن قبول مسئوليت صحت اطلاعات فوق الذكر و با علم و آگاهي كامل به اينكه واريز وجه به حساب دانشگاه يزد و تكميل اين فرم هيچگونه تعهدي براي دانشگاه يزد ايجاد نمي‌نمايد و انجام هرگونه اقدامات تكميلي بعدي موكول به بررسي موضوع و برقراري شرايط لازم طبق قوانين و مقررات مربوطه توسط مسئولان دانشگاه بوده و در صورت عدم قبول دانشگاه نسبت به موضوع يا مبلغ واريزي و ساير موارد حق هرگونه اعتراض را از خود سلب مي‌نمايم.